Thùy Dương

Thùy Dương (@popusvine) practices trans-disciplinary visual mediums (such as film photography, performance and poetry). She graduated from Hanoi National University of Education, majoring in Literature and Methodologies. She’s conducting several personal translation projects and writing on her personal blog: popusvine.wordpress.com

(@popusvine) thực hành nghệ thuật với nhiều chất liệu (nhiếp ảnh phim, trình diễn, thơ). Cô tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô đang thực hiện những dự án văn chương và dịch cá nhân tại trang blog popusvine.wordpress.com