Essays    Reportage    Marginalia    Interviews    Poetry    Fiction    Videos    Everything   
[Call for Submissions] TRANS:ACT with the Transpacific Literary Project

A marketplace writing prompt to explore the languages of exchange **Submit by February 18, 2019 (new deadline)**

By Transpacific Literary Project

December 14, 2018

[CALL FOR SUBMISSIONS]
TRANS:ACT with the Transpacific Literary Project
until *February 18, 2019* (extended deadline)

read English here

đọc tiếng Việt đây

한국어로 읽으세요

អានជាភាសាខ្មែរនៅទីនេះ

baca dalam bahasa Melayu di sini

征稿通知中文版

baca dalam bahasa Indonesia di sini

อ่านภาษาไทยได้ที่นี่

ဗမာထဲတွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ

日本語はこちらへ

 
 

TRANS:ACT
an action-based writing prompt to explore and subvert the languages of exchange and value. Here are the simple rules:

1. Go to your local market and listen/ record/ take notes on what is said (and unsaid).

2. Make a piece of writing inspired by this language.

3. In your writing, be sure to include one item you purchase from the market and the price you pay for it.

Because this folio of the Transpacific Literary Project will be thinking about the relationship of market transaction and language, we welcome submissions in all regional languages (as well as English). And to encourage critical play with such marketplace language, we welcome attempts at self-translation using any available means, with notes to supplement when equivalency is not possible.

As a cover letter for your submission, you will be asked to briefly introduce yourself and your marketplace.

SUBMIT by February 18, 2019

 
 


Mời Gửi Bài cho dự án Văn học Xuyên Thái Bình Dương: TRANS:ACT – DỊCH:HÀNH

TRANS:ACT – DỊCH:HÀNH là một gợi ý viết dựa trên hành động nhằm khám phá các ngôn ngữ của trao đổi và giá trị.

1. Tới chợ nơi bạn sống và nghe/ghi âm/ghi chú về những gì được nói (và không nói).

2. Viết một tác phẩm được khơi cảm từ ngôn ngữ này.

3. Trong tác phẩm của mình, nhớ bao gồm một thứ bạn mua từ chợ và giá bạn đã trả.

Bởi vì số báo này của TLP ngẫm ngợi quanh mối quan hệ của giao dịch buôn bán và dịch thuật, chúng tôi tò mò nghe ngóng những nỗ lực tự dịch tác phẩm của mình sang tiếng Anh, sử dụng bất cứ một phương thức sẵn có nào để dịch, và thêm vào các ghi chú bạn cần để bổ sung khi sự tương đương là bất khả.

Gửi tác phẩm của bạn qua Submittable trước 18 Tháng Hai với một giới thiệu ngắn về bản thân và chợ mà bạn đã ghé thăm.

 
 


태평양 문학 프로젝트(Transpacific Literary Project)에서 Trans:Act를 주제로 한 작품을 공모합니다!

판매나 물물 교환에 관련된 언어로 글을 써주시면 됩니다.

– 주변 시장이나 마트에서 들리는 대화(혹은 비언어적인 소통)을 듣고, 녹음하고, 혹은 메모하세요.

– 당신이 수집한 대화와 언어를 바탕으로 영감을 얻어 글을 쓰세요.

– 글에는 본인이 구입한 물건 한 가지와 그 가격이 꼭 포함되어야 합니다.

이번 프로젝트는 상업적인 판매/구매와 번역 사이의 관계에 대한 연구 목적으로, 글쓴이 본인이 자신의 글을 영어로 직접 번역하는 것을 선호합니다. 번역 방식이나 수단에는 제약이 없으며, 번역이 불가능하거나 설명이 필요한 부분에는 메모를 남겨놓아도 무방합니다.

2019년 2월 18일까지 Submittable 에 작품과 함께 간단한 자기소개와 방문한 시장에 대한 설명을 남겨주세요!

 
 


ការប្រកាសទទួលអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ពីគម្រោង Transpacific Literary Project: TRANS:ACT

TRANS:ACT គឺជាគម្រោងសរសេរមួយ ដែលផ្តោតលើសកម្មភាពជាក់ស្តែង​​តាមការ សង្កេតផ្ទាល់​ របស់ អ្នកសរសេរ។ គម្រោងនេះ ផ្តោតទៅលើការសរសេរ ដែលបានមកពីប្រតិកម្មត្រលប់នៃការសង្កេតពី របៀប ដែលភាសាត្រូវបាននិយាយនៅសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយ។ តាមរយៈការសង្កេតនោះ អ្នក សរសេរអាចប្រៀបធៀបភាសាទាំងនោះ ទៅនឹងតម្លៃ ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀត ដែលមានទំនាក់ទំនង នឹងភាសានោះ និងអាចសរសេរពីរឿងរ៉ាវទាំងនោះឡើង។
សូមអានការណែនាំខាងក្រោម៖

១) ចូរអ្នកទៅផ្សារមួយនៅក្នុងភូមិ/តំបន់ ដែលអ្នករស់នៅ។ ពេលអ្នកនៅទីផ្សារនោះ សូមអ្នកកត់ត្រានូវការសន្ទនានានា ដែលអ្នកស្តាប់ឮ ឬកត់ពីអ្វី ដែលបាននិយាយ (អាចជាវត្ថុ របស់របរ សាច់ បន្លែ ឬការតថ្លៃ)។

២) តាមរយៈការកត់ត្រានេះ សូមអ្នកសរសេរអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍មួយ ដែលញ៉ាំងចិត្តអ្នក ពីភាសា ដែល​អ្នកបានកត់ត្រាពីផ្សារនោះ។ អត្ថបទនោះអាចជា រឿងប្រឌិត រឿងពិតបែបច្នៃប្រឌិត កំណាព្យ អត្ថបទបែបរឿងល្ខោន ។ល។

៣) នៅក្នុងអត្ថបទនោះ សូមអ្នកសរសេរពីរបស់របរមួយ ដែលអ្នកបានទិញពីផ្សារនោះ និងសូមបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់វាផង។

ការទទួលអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍សម្រាប់ពេលនេះ គឺគម្រោង Transpacific Literary Project ផ្តោតទៅលើ ទំនាក់ទំនងនានានៅទីផ្សារ និងការបកប្រែភាសា។ ដោយសារហេតុនេះ ពួកយើងមានការ រីករាយជាខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកអាចព្យាយាមបកប្រែអត្ថបទរបស់អ្នក ពីភាសាកំណើតរបស់អ្នក មក ភាសាអង់គ្លេស។​ អ្នកអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនានា សម្រាប់ការបកប្រែ (តាមតែអាចធ្វើបាន ដូចជា ការប្រើប្រាស់វចនានុក្រម សួរមិត្តភក្តិ) ប្រសិនបើអ្នកមានការលំបាកក្នុងការបកប្រែ។ ពួកយើងចង់ យកឈ្នះនឹងពាក្យដែលថាការបកប្រែអក្សរសិល្ប៍មានការពិបាកខ្លាំង។ ប្រាកដណាស់ថាការបកប្រែ អក្សរសិល្ប៍ពិតជាពិបាក ប៉ុន្តែយើងអាចយកជំនះលើវាបាន។ បើអ្នកប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តបែប​​ណា​​ សម្រាប់ការបកប្រែសូមសរសេរបញ្ជាក់ផង។

សូមផ្ញើអត្ថបទរបស់អ្នក ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវព័ត៌មានខ្លីអំពីអ្នក និងឈ្មោះផ្សារដែលអ្នកបានទៅ ឱ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែ​ មករា ឆ្នាំ២០១៩។

 
 


PANGGILAN SERAHAN bagi Transpacific Literary Project (TLP): TRANS:ACT

TRANS:ACT: sebuah penulisan segera hasil dari tindak balas penerokaan bahasa pertukaran dan nilai-nilai lain yang terkandung.

1. Pergi ke pasar berhampiran anda dan dengar/rakam/ambil nota berkaitan apa saja yang diperkatakan (atau diperhatikan).

2. Hasilkan sebuah tulisan yang diilhamkan dari bahasa berkenaan.

3. Dalam tulisan anda, nyatakan satu barangan yang anda beli dari pasar berkenaan dan nyatakan harganya.

Oleh kerana isu TLP ini ingin meninjau hubungan antara pertukaran di pasar dan terjemahan yang berlaku, kami juga berminat dengan percubaan anda untuk menterjemahkan tulisan itu ke dalam bahasa Inggeris, menggunakan apa saja kemungkinan yang ada sekiranya tiada kesetaraaan bahasa antara kedua-duanya.

Muat naik tulisan anda di sini sebelum 18 Februari berserta pengenalan ringkas tentang diri dan pasar yang anda kunjungi itu.

 
 


跨太平洋文学项目征稿通知:交易/行动

交易/行动 (TRANS:ACT): 通过您的行动去写作,探索交易和价值的语言

– 走访当地某个市场,倾听和记录您听到的对话(包括那些也许没有说出口的话)。您也可以进行录音。

– 以您在市场的所见所闻有感而发进行创作。

– 在您的作品中,请提及您在市场上买的一件商品以及它的价钱。

因为这期 TLP 杂志旨在探讨市场交易和翻译之间的关系,我们也希望您能自行将您的作品翻译成英文。您可借助各种工具及您能想到的方式来进行翻译。如无法在英文中找到相应的表达,您可加入注释。

请于2月18日前将您的作品寄到 Submittable ,并附上您的个人简介及您走访的市场的简略介绍。

 
 


Dicari Karya untuk Transpacific Literary Project: TRANS:ACT

TRANS:AKSI: pancingan menulis berupa instruksi untuk menyelidiki bahasa-bahasa terkait nilai dan/dalam aksi tukar-menukar

1. Kunjungi pasar setempat dan dengarkan/rekam/catat apa yang diutarakan (atau tidak diutarakan).

2. Buatlah tulisan dengan bahasa-bahasa tersebut sebagai inspirasi.

3. Pada tulisanmu, cantumkan satu benda yang kamu beli dan harganya.

Karena TLP edisi kali ini mencoba memeriksa hubungan antara transaksi di pasar dengan penerjemahan, kami juga juga tertarik apabila kamu untuk menerjemahkan sendiri karyamu ke dalam bahasa Inggris, menggunakan segala cara dan kemungkinan yang ada, juga dengan catatan-catatan tambahan yang diperlukan apabila kepadu-padanan tidak memungkinkan.

Kirim karyamu lewat Submittable paling lambat 18 Februari 2019 beserta sedikit soal dirimu dan pasar yang kamu kunjungi.

 
 


ประกาศรับงานเขียนสำหรับ เดอะ ทรานส์แปซิฟิก ลิทเทอร์รารี่ โปรเจ็ค (the Transpacific Literary Project): ฉบับ TRANS:ACT

TRANS:ACT: โจทย์การเขียนที่ให้ออกไป “ทำ” เพื่อพิจารณาภาษาของการแลกเปลี่ยนและมูลค่า (คำว่า “transact” ภาษาอังกฤษแยกหน่วยแล้วสื่อถึงการ “ข้าม” และการ “ทำ”)

1. ไปตลาดในท้องถิ่นแล้วฟัง/อัด/จดสิ่งที่ได้รับการพูด (และไม่ได้รับการพูด)

2. สร้างงานเขียนโดยใช้แรงบันดาลใจจากคำหรือภาษาเหล่านั้น

3. ในงานเขียน ให้กล่าวถึงของชิ้นหนึ่งที่ได้ซื้อมาจากตลาด และราคาที่จ่าย

เนื่องจาก TLP ฉบับนี้คิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนในตลาดกับการแปล ทางวารสารสนใจด้วยที่จะรับงานที่นักเขียนลองแปลเป็นภาษาอังกฤษเอง โดยสามารถใช้วีธีและเครื่องมือใดๆที่มี และสามารถใส่โน๊ตเพิ่มเติมเวลาภาษาอังกฤษไม่มีคำที่ตรง

อัพโหลดงานที่ Submittable ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พร้อมเขียนแนะนำตัวและตลาดที่ได้ไปอย่างสั้นๆ

 
 


TRAN:/ေဆာင္႐ြက္မႈ: Transpacific Literary Project မဂၢဇင္းမွစာမူဖိတ္ေခၚျခင္း

TRAN:/ေဆာင္ရြက္မႈ: လဲလွယ္ျခင္း၊ တန္ဖိုး၊ စတဲ့အရာေတြရဲ႕ ဘာသာစကားကို လက္ေတြ႔ေဆာင္ ရြက္မႈအေပၚအေျခခံျပီး စူးစမ္းေရးသားျခင္း

(၁) ေစ်းထဲကိုသြားပါ၊ ျပီးရင္ေစ်းထဲမွာၾကားရတဲ့စကားေတြ (ျပီးေတာ့ မၾကားရတဲ့စကားေတြ) ကို အသံသြင္းျပီးျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္ထဲမွာေရးသားျပီးျဖစ္ေစ၊ နားစိုက္ေထာင္ရင္းပဲျဖစ္ေစ မွတ္သားခဲ့ပါ။

(၂) အဲသလိုမွတ္သားလာတဲ့ဘာသာစကားရဲ႕ေစ့ေဆာ္မႈကိုယူျပီး အေရးအသားတစ္ခုဖန္တီးပါ။

(၃) မိမိရဲ႕ အေရးအသားထဲမွာ မပါမျဖစ္ပါဝင္ရမွာကေတာ့ ေစ်းမွာတုန္းက ကိုယ္ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးရဲ႕ အမည္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလထုတ္ TLP မဂၢဇင္းဟာ ေစ်းအေရာင္းအဝယ္ကိစၥေတြနဲ႔ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းတို႔ရဲ႕ ၾကားက ဆက္သြယ္ခ်က္ကို စူးစမ္းခ်င္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိရဲ႕ အေရးအသားကို မိမိကုိယ္တိုင္ပဲ အဂၤလိပ္ဘာ သာသို႔ ၾကိဳးစားျပန္ဆိုေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္ဆိုရာမွာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မဆိုျပန္ဆိုႏိုင္ျပီး စကားလံုး ဖလွယ္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ စကားလံုးေတြအတြက္လည္း မွတ္ခ်က္ေတြထည့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ အေရးအသားကို ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ေနာက္ဆံုးထားျပီး Submittable မွတစ္ဆင့္ Upload လုပ္ျပီးပို႔ ႏိုင္ပါတယ္။ မိမိသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ေစ်းအေၾကာင္းနဲ႔ မိိမိရဲ႕ အေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း အက်ဥ္းသေဘာမိတ္ ဆက္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။

 
 


トランスパシフィック•リテラリー•プロジェクトの応募

TRANS/ACT: アクションを通して、取引と価値の言語について探求することを目的とした課題。

1. 近所のマーケットへ行き、そこで話されていること(或いは話されていないこと)を聴き、記録、メモする。

2.その場で聴いた言葉をもとに文章を作成する。

3.文章中、必ずそのマーケットで購入した物と、支払った金額について言及すること。

TLPの今回の特集は、翻訳と市場取引の関係性を模索しているため、投稿者がいかに独自の文章を翻訳するかも興味の対象としています。可能な手段で翻訳し、同等に訳すのが困難な場合は、補足文を付けてください。

作品及び簡単な自己紹介と、今回訪れたマーケットについての説明をSubmittableにて2/18までにアップロードしてください。