Hương Trà

Hương Trà (@nopoemforclaudia) đang loay hoay giữa việc viết và không viết gì; cố gắng nghiêm túc với cuộc đời nhưng bất thành, thuốc lá thì được.

tiptoeing around writing, around writing nothing, around facing life seriously; a firm stand: yes to cigarettes.