Nguyễn Khánh Duy

Nguyễn Khánh Duy — Phapxa Chan là một kẻ thơ di chuyển tự do giữa các miền tinh thần. Hắn không đang trở thành cái gì cả. Hắn không đang từ chối cái gì cả.

Nguyễn Khánh Duy aka Phapxa Chan is a poet who can travel freely among the states of spirit. He is not becoming anything. He is not denying anything.