Nguyễn Quang Kiếm

Nguyễn Quang Kiếm mới tốt nghiệp đại học / tay thương lượng / kẻ lừa đảo / ngôi sao gở / một bức biếm họa

Nguyễn Quang: Kiếm recent graduate / negotiator / unfortunate shooting star / con-man / (and) a caricature