Nhi Đàm

Nhi Đàm đang cố gắng tốt hơn…
Nhi Đàm: trying to be better…