Nhã Thuyên

Nhã Thuyên has recently published bất\ \tuẫn: những hiện diện [tự-] vắng trong thơ Việt (self-published with support from the Goethe Institut, Vietnam) and its English edition: un\ \martyred: [self-]vanishing presences in Vietnamese poetry (Roofbook, USA, 2019), and moon fevers (Tilted Axis Press, UK, 2019).  With Kaitlin Rees, she founded AJAR in 2014, a micro bilingual literary journal-press, a precariously online, printed space for poetic exchange. She’s been talking to walls and soliloquies some nonsense when having no other emergencies of life to deal with. 

NT’s blog: www.nhathuyen.com 

Các sách mới của Nhã Thuyên bao gồm bản tiếng Việt tập tiểu luận bất\ \tuẫn: những hiện diện [tự-] vắng trong thơ Việt (tự xuất bản với hỗ trợ của viện Goethe Hà Nội) với bản dịch tiếng Anh un\ \martyred: [self-]vanishing presences in Vietnamese poetry (Roof Books, Hoa Kỳ, 2019) và tập mỏng gồm những bài thơ cũ moon fevers (Tilted Axis Press, UK, 2019). Cùng Kaitlin Rees, cô sáng lập và biên tập AJAR, một tạp chí văn chương song ngữ siêu vi, một không gian trồi sụt cho những hão huyền thơ ca. Độc thoại lảm nhảm với tường và làm những thứ vô tích sự khi không phải bận bịu những chuyện cấp bách khác của đời sống.